სარკინიგზო ვაგონები და ზომები

ტიპი I: სტანდარტული ბაქანი